19 Şubat 2019 Salı
19.02.2019 tarihli ürün fiyatları

15.02.2019 Naturel Ham Zeytinyağı (Tacir Satış)

12,50  ()

9,50  ()

15.02.2019 Kuru İncir (Tacir Satış)

24,50  ()

13,50  ()

15.02.2019 Siyah Salamura Zeytin (Tacir Satış)

5,50  ()

4,25  ()

Görev Tanımları

 Meclis Başkanı

1. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Borsa Meclisini sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek,
 • Borsa Meclis toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve saatlerini tespit etmek,
 • Borsa Meclis Üyelerini toplantıya davet etmek,
 • Borsa Meclis toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
 • Borsa Meclisince alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek,
 • Mecliste görüşülecek Borsa bütçesini önceden Hesapları inceleme komisyonuna havale etmek,
 • Meclis Başkanının bulunmadığı durumlarda Meclis Başkan Yardımcıları sıra ile Meclise başkanlık eder. Bu sıra en yaşlı Başkan Yardımcısından başlamak üzere yapılır. Meclis Başkanına ait bütün görevleri yaparlar ve yetkilerini kullanırlar,
 • Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Meclis Başkanınca yazılacak bir yazı ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak,

2. Üst-Ast İlişkileri:
Bağlı bulunduğu kademe yoktur, Yönetim Kurulu, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Disiplin Kurulu Meclis`e doğrudan bağlı durumdadır.

3. Yetkinlikler:

 • Okur – yazar olmak
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmeliğin seçme ve seçilme yeterlilikleri 5 – 6 maddeleri
 • Bu pozisyon için yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 Yönetim Kurulu Başkanı

1. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Borsa hizmetlerinin ve çalışmalarının yasa, yönetmelikler ve uluslararası standartlara uygun yürütülmesinin sağlanması ve faaliyetlerin denetlenmesi.
 • Haftalık Yönetim Kurulu ve Aylık Borsa Meclisi Toplantılarına katılmak ve Borsanın gerçekleştirdiği faaliyetleri, yapılması planlanan işleri Borsa Meclisinin onayına sunar.
 • TOBB Akreditasyonu ve ISO 9001 Kalite ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin kurulması için en üst düzeyde sorumludur.
 • Yönetim Politikası ve stratejilerini belirler ve gerekli durumlarda Meclis onayı alındıktan sonra bu politika ve stratejiye uygun temsil ve hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.

2. Üst-Ast İlişkileri:

Yönetim Kurulunun Meclis`e doğrudan bağlı, Genel Sekreter ve Kalite Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu`na bağlı bir görev konumudur.

3. Yetkinlikler:

 • Okur – yazar olmak
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmeliğin seçme ve seçilme yeterlilikleri 5 – 6 maddeleri
 • Bu pozisyon için yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 Meclis

1. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
 • Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
 • Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
 • Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
 • Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
 • Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
 • Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak,  mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
 • Borsaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.
 • Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
 • Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.
 • Borsa İç Yönerge `sini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
 • Yönetim kurulunca Borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
 • Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
 • Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve Borsaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile Borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
 • Borsa çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 
 • İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

2. Üst-Ast İlişkileri:

Bağlı bulunduğu kademe yoktur, Yönetim Kurulu, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Disiplin Kurulu Meclis`e doğrudan bağlı durumdadır.

3. Yetkinlikler:

 • Okur – yazar olmak
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmeliğin seçme ve seçilme yeterlilikleri 5 – 6 maddeleri
 • Bu pozisyon için yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 Yönetim Kurulu

1. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde Borsa işlerini yürütmek.
 • Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları Borsa Meclisine sunmak.
 • Aylık hesap raporunu Borsa Meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
 • Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.
 • Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 • Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere Meclise sunmak.
 • Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
 • Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp Meclise sunmak.
 • Hazırladığı Borsa İç Yönerge `sini meclise sunmak.
 • Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve Meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.      
 • Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
 • Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
 • Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, Meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
 • Hakem veya hakem heyeti seçmek.
 • Bu Kanunla ve sair mevzuatla Borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

2. Üst-Ast İlişkileri:

Yönetim Kurulunun Meclis`e doğrudan bağlı, Genel Sekreter ve Kalite Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu`na bağlı bir görev konumudur.

3. Yetkinlikler:

 • Okur – yazar olmak
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmeliğin seçme ve seçilme yeterlilikleri 5 – 6 maddeleri
 • Bu pozisyon için yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 

 

 Sayman Üye

1. Yetki Ve Sorumluluklar

 • Bütçeden harcama, Ödeme makbuzları veya mahsup fişi ya da bunların dayandığı müsbit evraklar; yönetim kurulu başkanı ve genel sekreterin veya genel sekreterin olmadığı hallerde sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine sayman üyenin imzası aranır. (Bütçe ve Muhasebe Yön. Madde 61)
 • Kasanın veya kasaların kontrolü Sayman üyenin yetkisindedir. (Bütçe ve Muhasebe Yön. Madde 60)
 • Tahsilât ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemleri sayman üye tarafından kontrol edilir. Bilgisi Sayman üye tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine ve Meclis üyelerine verilir.
 • Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler sayman üye tarafından tespit edilir ve yönetim kuruluna bildirilir.
 • Sayman üye yukarıda sayılan bu görevlerini devredemez.

2.Üst-Ast İlişkileri:

Yönetim Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

3.Yetkinlikler:

 • Okur – yazar olmak
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmeliğin seçme ve seçilme yeterlilikleri 5 – 6 maddeleri
 • Bu pozisyon için yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 Hesapları İnceleme Komisyonu

1. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Meclis Başkanı tarafından havale edilen Bütçe Tasarısını, Meclis Başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek, Meclise sunmak
 • Meclis Başkanı tarafından havale edilen Kesin Hesabı, Meclis Başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek, Meclise sunmak
 • Meclis Başkanı tarafından havale edilen Aylık Mizanı ve Bütçe İzleme Raporunu incelemek ve Meclise sunmak
 • Gerekli gördüğünde, tahsilât ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol etmek

2. Üst-Ast İlişkileri:

Hesapları İnceleme Komisyonu, Meclis`e doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık üstlük ilişkisi yoktur.

3. Yetkinlikler:

 • Okur – yazar olmak
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmeliğin seçme ve seçilme yeterlilikleri 5 – 6 maddeleri
 • Bu pozisyon için yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 Disiplin Kurulu

1. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Aydın Ticaret Borsası Disiplin Kurulu, Borsaya kayıtlı üyeler arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Meclis Başkanı ve yardımcıları Disiplin Kurulu başkanlığına ve üyeliğine seçilemezler.
 • Meclis, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları 5174 sayılı Kanun ve Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür

2. Üst-Ast İlişkileri:

Disiplin Kurulu, Meclis`e doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık – üstlük ilişkisi yoktur.

3. Yetkinlikler:

 • Okur – yazar olmak
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmeliğin seçme ve seçilme yeterlilikleri 5 – 6 maddeleri
 • Bu pozisyon için yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 Akreditasyon İzleme Komitesi

1.Yetki ve Sorumluluklar:

 • ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi konularında standardın verdiği görevleri ifa etmek.
 • En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak
 • Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek
 • Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek
 • Tüm bu çalışmaları Borsa yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktır.
 • Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarına fiilen katılmak
 • 3 ayda bir yapılan Akreditasyon İzleme Komitesi toplantılarına katılmak
 • Akreditasyon İzleme Komitesi
 • Komitenin raportörü Genel Sekreter`dir. Onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur.
 • Her 3 ayda bir olağan toplanır.
 • Başkanın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir.
 • Kararlar en az 3 üye ile alınır.
 • Alınan kararlar Karar Defterine katılanların imzaları ile kaydedilir.
 • Karar Defteri geliştirme ziyaretinde ve denetimlerde ibraz edilir.

2.Komite Üyeleri

 • Yönetim Kurulu Başkanı
 • Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye
 • Meclisin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye (Yönetim Kurulu üyesi olmayan)
 • Genel Sekreter
 • Akreditasyon Sorumlusu

3. Üst-Ast İlişkileri:

Akreditasyon İnceleme Komitesi, Meclis`e doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık – üstlük ilişkisi yoktur.

4. Yetkinlikler:

 • Okur – yazar olmak
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmeliğin seçme ve seçilme yeterlilikleri 5 – 6 maddeleri
 • Bu pozisyon için yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 Politika ve Temsil Sorumlusu

1. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Üyelerden gelen talepler, bölgesel sorunlar vb. doğrultusunda politika ve temsil konularını Yönetim Kuruluna sunmak,
 • Gerekli lobicilik faaliyetlerinin belirlenmesini sağlamak,
 • Uygulanmasına karar verilen lobicilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Lobicilik faaliyetlerinin gelişimi ve sonuçları konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
 • İlgili karar alıcılarla işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Lobicilik faaliyetlerinin sonuçları konusunda üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Lobicilik faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.

2. Üst-Ast İlişkileri:

Yönetim Kuruluna bağlıdır.

3. Yetkinlikler:

"Personel Yetkinlik Değerlendirme Tablosu"nda tanımlanmıştır.

 Genel Sekreter

GENEL SEKRETER

1. Vekâlet Durumu:

“Personel ve Vekalet Tablosu”nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.

2. Yetki ve Sorumluluklar:

ü  Borsanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.

ü  Borsalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.

ü  Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait karar özetlerini tutmak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.

ü  Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.

ü  Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.

ü  Borsa personelinin işe alınması,  ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak.

ü  Personelin performanslarını izlemek ve geliştirmek amacıyla kurulan Performans Yönetimi Sistemi’ni uygulamak ve geliştirmek.

ü  Borsa personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.

ü  Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek.

ü  Aylık mizanı ve aktarma taleplerini, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yönetim kuruluna sunmak.

ü  Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek.

ü  Yayın işlerini yönetmek.

ü  Borsa iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

ü  Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.

ü  Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.

ü  Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.

ü  Mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.

ü  Genel sekreter, borsaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, borsa organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.

3. Üst-Ast İlişkileri:

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’na doğrudan bağlı bir görev konumudur. Borsa personeli genel sekretere bağlı durumdadır.

4. Yetkinlikler:

“Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu” nda tanımlanmıştır.

 

 

 Kalite Yönetim Temsilcisi

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak.
 • Kalite yönetim sisteminin performansının iyileştirilmesi için herhangi bir gereksinimi üst yönetime rapor etmek.
 • AYDIN-TB`de üye beklenti ve gereksinimlerine önem vererek, gereklerini yerine getirmek.
 • Hizmet geliştirme faaliyetlerinin planlanmasını gözden geçirilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamak
 • AYDIN-TB`de düzeltici önleyici faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını, uygulanmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
 • Tedarikçi firmaların seçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak ve kayıtlarını tutmak
 • Stratejik plan hazırlanması ve gerçekleştirilmesi.
 • Kalite ve Akreditasyon sisteminin gerekliliklerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

3. Üst-Ast İlişkileri:
Kalite Yönetim Temsilcisi, Yönetim Kurulu`na doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık – üstlük ilişkisi yoktur.
4. Yetkinlikler:

"Personel Yetkinlik Değerlendirme Tablosu"nda tanımlanmıştır.

 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Ele Alma Yönetim temsilci

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Performans izleme, değerlendirme ve rapor etme prosesini oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak.
 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin performansının iyileştirilmesi için tavsiyeleri ile birlikte şikâyetleri ele alma prosesi hakkında üst yönetime rapor vermek.
 •  AYDIN-TB`de müşteri beklenti ve gereksinimlerine önem vererek, gereklerini yerine getirmek.
 • Hizmet geliştirme faaliyetlerinin planlanmasını gözden geçirilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Uygun personelin temini ve eğitimi, teknoloji şartları, dokümantasyon, hedef zaman sınırlarını belirlemek ve karşılamak ve diğer şartlar dahil olmak üzere, şikâyetleri ele alma prosesinin, etkili ve verimli işletilmesini ve prosesleri gözden geçirmeyi sürdürmek.
 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi El Kitabının hazırlanmasından, dağıtımından ve revizyonundan sorumlu olmak.
 • İç tetkik plan ve raporlarını hazırlamak.

3. Üst-Ast İlişkileri:
Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Ele Alma Yönetim Temsilcisi, Yönetim Kurulu`na doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık – üstlük ilişkisi yoktur.

4. Yetkinlikler:

"Personel Yetkinlik Değerlendirme Formu"nda tanımlanmıştır.

 Tescil Şefi

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Kanunlar çerçevesinde yapılan tescil işlemlerinin ve tescil defterinin kontrollerinin yapılarak imza ve kaşelenerek dosyalanmasını sağlamak.
 • Tescil memurlarının yaptığı tüm görevlerin kontrolünü sağlamak.
 • Teminatlı çalışan üyelerimizin stopaj makbuzlarını aylık olarak kontrol etmek.
 • Günlük, aylık ve yıllık bültenlerin ve haber girdilerinin web sayfamıza düzenlemelerinin yapılarak yayınlanmasını sağlamak.
 • TOBB web sayfasına günlük olarak zeytin, zeytinyağı ve incir fiyatlarının girilmesi ve dosyalanması.
 • Devlet İstatistik Enstitüsüne aylık olarak verilen bilgilerin kontrol ve tasdik edilmesi.
 • Yeri malı belgelerinin tanzim edilerek kontrol ve dosyalanmasının sağlanması.
 • Fire nispetlerinin kontrolünü ve yayınlanmasını sağlamak.
 • Ana makinadan günlük olarak, haftada bir CD`ye tescil işlemlerinin yedeklenmesini sağlamak.
 • Kendine bağlı personeli organize etmek ve eğitimini sağlamak.
 • Hizmet binasının bakımı ile ilgili gereksinimlerini Genel Sekretere bildirmek.
 • Gerektiğinde bilgi işlem ile ilgili ihtiyaçları ve arızaları bildirerek gerekli hizmet ve malzemelerin alınmasını sağlamak.
 • Tescil sürecinin verimli bir şekilde çalışmasını ilgili dokümanlara göre sağlamak ve performansını ölçmek.

3. Üst-Ast İlişkileri:

 • Tescil Şefi, Genel Sekretere doğrudan bağlı bir görev konumudur. Tescil Şefine ise Tescil Memuru ve Muamelat Memuru bağlı konumdadır.

4. Yetkinlikler:

"Personel Yetkinlik Değerlendirme Formu"nda tanımlanmıştır.

 Basın Yayın Halkla İlişkiler Şefi

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Aydın Ticaret Borsası`nın mesajlarının daha geniş kitlelere ve en doğru biçimde ulaşmasını sağlayabilmek ve kurumunun kamuoyu önündeki saygınlığını korumak ve pekiştirmek doğrultusunda çalışmalar yapmak.
 • Yerel ve ulusal medya kuruluşlarıyla kurumsal iletişimin geliştirilmesi yönündeki faaliyetler sürdürülerek gazete, dergi, televizyon ve radyoların Aydın Ticaret Borsası`na karşı ilgisini sıcak tutmak ve Borsamızın çeşitli konulardaki mesajlarını kamuoyuna doğru bir şekilde aktarabilmek.
 • Fotoğraf arşivinin zenginleştirilmesi çalışmaları yapılarak Aydın Ticaret Borsası ve faaliyet alanı hakkında yer alan haber, fotoğraf ve görüntülerin takip edilerek arşivlenmesini sağlamak.
 • Borsamız tarafından düzenlenen toplantılar, seminerler, yemek gibi etkinliklerin organizasyonunda aktif rol alıp en iyi şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Gelen giden evrak kaydının defter ve bilgisayara kaydı yapıldıktan sonra hangi dosyaya kaldırıldığının kaydını yapmak.
 • Talep edildiği zaman personel hasta sevklerini hazırlamak.
 • Günlük yerel, ulusal yazılı ve internet basınını takip etmek.
 • İl Kadın Girişimciler Kurulunun toplantı, karar ve organizasyon işlerini yürütmek.
 • Yıllık faaliyet raporu hazırlamak.
 • Borsa web sayfasını düzenlemek.
 • Borsa çalışanları ve yöneticilerimizin katılımlarını gerçekleştirdikleri ziyaretlere ait fotoğrafların albümlenerek yönetime sunulması.
 • Eureline ekranı günlük girişlerinin yapılması.
 • Üyelerimize KOSGEB konularında destek sağlayarak, veri tabanı girişlerinin yapılması.
 • Dörder aylık dönemde borsamıza ait dergi çıkarılması.
 • Başkanlık tarafından ve borsamıza yapılan ziyaretlerin aylık olarak hazırlanarak yönetime sunulması.
 • Konferans ve Kadın Girişimciler Kurulu salonu tahsis takibinin yapılması.
 • info@aydinticaretborsasi.org.tr mailinin kontrol edilip ilgili birimlere ulaştırılması.
 • Borsamızca yıl içerisinde öğrencilere verilen eğitim yardımlarının takip edilmesi.
 • Önemli gün ve bayramlarda kutlama ilanlarının basın yoluyla duyurulmasını sağlayarak, binanın ve Atatürk büstünün Türk Bayraklarıyla süslenmesi.
 • Borsanın yıllar itibariyle gerçekleştirdiği faaliyetlerin film haline getirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan kişilere ve taziye ile ilgili yazıları hazırlamak.
 • Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

3. Üst-Ast İlişkileri:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şefi, Genel Sekretere doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık-üstlük ilişkisi yoktur. 
4. Yetkinlikler:

"Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu"nda tanımlanmıştır.

 

 

 

 Muhasebe Prs.İd.İşl.Şefi

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Borsamızın mali ve idari faaliyetlerinin ve işlemlerinin sağlıklı, güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve TOBB bütçe ve muhasebe yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre muhasebe kayıtlarını tutmak
 • Resmi defterleri düzenli olarak tutmak
 • Muhasebe arşivinin düzenli olmasını sağlamak,
 • Ay sonlarında mizan, bütçe, aktarma talepleri ve aylık raporları hazırlamak
 • Bankadaki hesapları takip etmek, borsa mali kaynaklarının en verimli şekilde yönetilmesi.
 • Kredi kart tahsilatlarını takip etmek, muhasebeleştirmek
 • Beyanname, bordro ve bildirimleri hazırlamak, süresi içerisinde ödemesini gerçekleştirmek.
 • Personel maaşları, huzur hakları ve harcırah bordrolarını hazırlamak Genel Sekreterlik makamına onaya sunmak
 • Demirbaş defteri tutmak
 • Yılsonunda bütçeyi hazırlamak ve Genel Sekreterlik makamına onaya sunmak
 • Kendine bağlı personeli organize etmek ve eğitimini sağlamak.
 • Kira sözleşmelerini hazırlamak, aylık kiraların tahsilatının düzenli yapılmasını sağlamak, gerektiğinde icra takibi başlatmak
 • Aidat borç tebligatlarını göndermek, tahsil edilmesini sağlamak
 • Personel sözleşmeleri, özlük hakları, izinleri vb. hazırlamak, takip etmek, dosyalamak,
 • Bankalarda ve tüm resmi dairelerde Borsamızın tüm ödeme ve tahsilatlarını gerçekleştirmek
 • Muhasebe memuru- veznedarın yaptığı tüm işlerin kontrolünü yapmak,
 • Yılsonlarında bilanço ve gelir tablosu raporları hazırlamak, haftalık harcama listesini hazırlamak ve onaya sunmak.
 • Çeşitli kamu kurumları tarafından açıklanan (TÜİK, DTM, Hazine Müsteşarlığı vb.) ülke istatistiklerini güncel olarak takip etmek, bu bilgilerin illere göre karşılaştırmasını ve değerlendirilmesini yaparak, Yönetim Kurulu Başkanı`na sunmak.
 • Genel Sekreterin verdiği tüm görevleri eksiksiz yapmak.

3. Üst-Ast İlişkileri:

 • Muhasebe Personel ve İdari İşler Şefi, Genel Sekretere doğrudan bağlı bir görev konumudur. Muhasebe Personel ve İdari İşler Şefine ise Muhasebe Memuru – Veznedar bağlı konumdadır.

4. Yetkinlikler:

"Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu"nda tanımlanmıştır.

 Ar-Ge Sorumlusu

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Aydın İli Ekonomik Raporu`nu hazırlamak, basılması ve dağıtılması işlemlerini takip etmek.
 • Borsada tescil gören ürünlere ilişkin verilerin aylık olarak derlenmesi ve meclise sunulmasını sağlamak.
 • Bilgi edinme hakkı çerçevesinde istatistiki bilgi talep eden üye ve diğer ilgililere gerekli bilgileri sunmak,
 • TÜİK, TİM ve EİB tarafından açıklanan verilerin derlenip takibinden sorumludur.
 • Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Borsa organları, üyeleri ve Genel Sekreterin isteği doğrultusunda çeşitli konularda araştırmalar yapmak ve bu araştırmalara yönelik raporlar hazırlamak.
 • Araştırmalar sonucu elde dilen bilgilerin geçmiş yıllara ait olan değerleriyle karşılaştırmalar ve irdelemeler yapmak, bu yönde rapor hazırlamak.
 • İl, ilçe ve bölge kapsamında ekonomik ve ticari veriler sağlamak, istatistikleri düzenlemek, raporlar hazırlamak.
 • Yönetim Kurulu Başkanı`nın katılacağı toplantı, seminer veya panelleri takip etmek, tartışılacak olan konu hakkında araştırma ve ön hazırlık yapmak.
 • Dergi, gazete ya da herhangi bir yayın organı, Yönetim Kurulu Başkanından bir konu hakkında görüş veya makale istediğinde, belirtilen konu ile ilgili araştırma ve ön hazırlık yapmak.
 • AB, Kalkınma Ajansı, İŞKUR, TÜBİTAK vb. kuruluşlara yönelik Hibe Projeleri hazırlanması, yürütülmesi ve raporlanması işlerinin yürütülmesinde Proje Memuruna destek vermek.
 • Borsamız ve üyelerin yurt dışında düzenlenen fuarlara katılım organizasyonunu ile üyelerin fuarlara verilen devlet desteklerinden faydalanması için çalışma yapmak.
 • Dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim ve diğer çalışmaları yürütmek.
 • Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

3. Üst-Ast İlişkileri:
Arge – Proje Sorumlusu, Genel Sekretere doğrudan bağlı bir görev konumudur. Proje Memuru, Arge-Proje Sorumlusuna bağlı olarak çalışmalarını yürütür.
4. Yetkinlikler:

"Personel Yeetkinlik Değerlendirmesi Formu"nda tanımlanmıştır.

 

 

 

 Akreditasyon Sorumlusu

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Akreditasyon Sistemi konusunda personeli bilgilendirmek
 • Stratejik hedeflerin izlenmesini sağlamak ve gerçekleşme durumunu Genel Sekretere iletmek
 • İyi uygulamalar hakkında Genel Sekretere bilgi vermek
 • Akreditasyon sisteminin esaslarının yerine getirilmesi, akreditasyon sistemi gereği yürütülmesi gereken işlerin devamlılığını, sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak
 • Kıyaslama yöntemlerini belirlemek
 • Akreditasyon uygulamaları hakkında diğer oda / borsaların Akreditasyon Sorumluları ile iletişim sağlamak
 • Akreditasyon İnceleme Komisyonun 3 ayda bir toplanmasını sağlamak

3. Üst-Ast İlişkileri:
Akreditasyon Sorumlusu, Genel Sekretere doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık-üstlük ilişkisi yoktur.
4. Yetkinlikler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu"nda tanımlanmıştır.

 

 Kalite Sorumlusu

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi istekleri doğrultusunda gerekli dokümanların oluşturulması, uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması, denetiminin yapılmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 • Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Sisteminin performansını ve iyileştirme ihtiyaçlarını üst yönetime raporlar.
 • Üye memnuniyetini ölçme konularında anket çalışmaları yapar, anket sonuçlarını analiz ederek Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında görüşülmek üzere Kalite Yönetim Temsilcisine ve üst yönetime bildirir.
 • Paydaşlardan gelen öneri, talep ve şikayetleri takip ederek çözümlenme sürecinde aktif görev alır. Öneri, talep ve şikayetlere ilişkin Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Ele Alma Yönetim Temsilcisine raporlama yapar.
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri takip ve kontrol eder, bu faaliyetlerde birimler arası koordinasyonu sağlar.
 • Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Sistemi prosedürlerinin ve iş talimatlarının hazırlanmasını, değişikliklerini, yayın ve dağıtımını diğer bölümlerle koordine ve takip eder.
 • "Kalite El Kitabı" ve "Müşteri Memnuniyeti El Kitabı"nın hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, güncelleştirilmesi ve düzeltilmesini sağlar.
 • Kuruluşun kalite ve müşteri memnuniyeti hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder.
 • Birimlerden ve üyelerden gelen eğitim taleplerini gözden geçirerek yıllık eğitim planını hazırlar. Kalite Yönetim Temsilcisi ve Yönetim Kurulu onayına sunar.
 • Gerçekleştirilen eğitimlerin kayıtlarının tutulması, değerlendirilmesi ve raporlanmasından sorumludur.
 • Akreditasyon çalışmalarını yürütür. Gelişmeleri takip ederek süreci devamlı kılar.
 • Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

3. Üst-Ast İlişkileri:
Kalite Sorumlusu, Genel Sekretere doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık-üstlük ilişkisi yoktur.
4. Yetkinlikler:

 

"Personel Yetkinlik Değerlendirme Tablosu"nda tanımlanmıştır.

 Tescil Memuru

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Kanunlar çerçevesinde yapılan tescil işlemlerinin ve tescil defterinin kontrollerinin yapılarak imza ve kaşelenerek dosyalanmasını sağlamak.
 • Tescil memurlarının yaptığı tüm görevlerin kontrolünü sağlamak.
 • Teminatlı çalışan üyelerimizin stopaj makbuzlarını aylık olarak kontrol etmek.
 • Günlük, aylık ve yıllık bültenlerin ve haber girdilerinin web sayfamıza düzenlemelerinin yapılarak yayınlanmasını sağlamak.
 • TOBB web sayfasına günlük olarak zeytin, zeytinyağı ve incir fiyatlarının girilmesi ve dosyalanması.
 • Devlet İstatistik Enstitüsüne aylık olarak verilen bilgilerin kontrol ve tasdik edilmesi.
 • Yeri malı belgelerinin tanzim edilerek kontrol ve dosyalanmasının sağlanması.
 • Fire nispetlerinin kontrolünü ve yayınlanmasını sağlamak.
 • Ana makinadan günlük olarak, haftada bir CD`ye tescil işlemlerinin yedeklenmesini sağlamak.
 • Kendine bağlı personeli organize etmek ve eğitimini sağlamak.
 • Hizmet binasının bakımı ile ilgili gereksinimlerini Genel Sekretere bildirmek.
 • Gerektiğinde bilgi işlem ile ilgili ihtiyaçları ve arızaları bildirerek gerekli hizmet ve malzemelerin alınmasını sağlamak.
 • Tescil sürecinin verimli bir şekilde çalışmasını ilgili dokümanlara göre sağlamak ve performansını ölçmek.

3. Üst-Ast İlişkileri:

 • Tescil Şefi, Genel Sekretere doğrudan bağlı bir görev konumudur. Tescil Şefine ise Tescil Memuru ve Muamelat Memuru bağlı konumdadır.

4. Yetkinlikler:

"Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu"nda tanımlanmıştır.

 

 

 

 Muamelat Memuru

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Mevzuata göre Borsaya kayıt olması gereken gerçek ve tüzel kişilerin üyelik, kayıt müracaatlarını kabul etmek, bunların kayıtları ile ilgili işlemleri yapmak. Kaydı yapılan üyelere, kaydının yapıldığını bildiren tebligat göndermek.
 • Üyeliklerine karar verilen gerçek ve tüzel kişilerin Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre işlemlerini yapmak.
 • Üye kayıtlarının güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri, mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.
 • Üyelerin üye kimlik kartını ve üye belgelerini hazırlamak.
 • Meclis, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu toplantılarına ilişkin tüm işlemler ile kararlarının yazılması, karar defterine yapıştırılması, ilgili üyelere imzalatılması ve defterlerin muhafazası iş ve işlemlerini Genel Sekreterin talimatlarına uygun olarak yürütmek.
 • Meclis, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin toplantılara devam durumlarını takip etmek.
 • Borsa organları ve TOBB Genel Kurul Delegeleri seçimleri ile ilgili çalışmaları yapmak, seçimlerin yasa ve yönetmelikte belirtilen sürelerde ve yürürlükte olan mevzuata uygun şekilde tamamlanması için her türlü tedbiri almak.
 • Örf, adet ve teamüllerle ilgili kararları kayıt altında tutmak ve muhafaza etmek, üyelerle ilgili belgelerin onaylanmasını sağlamak.
 • Borsanın satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teklif toplama, Yönetim Kurulu onayına sunmak gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olmak.
 • 5174 sayılı kanunun birinci paragrafı uyarınca Borsaya karşı yükümlülüğünü yerine getirmiş olan üyelerin talep ettiği bilgi ve belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
 • Borsa personelinin işe geliş-gidiş durumunu Genel Sekreterliğe rapor etmek.
 • Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek.
 • İzmir Ticaret Borsasından günlük mahlıç pamuk fiyatlarının alınarak telefon santraline girilerek üyelere bildirimini sağlamak ve dosyalamak.
 • Üst yönetimin organizasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

3. Üst-Ast İlişkileri:
Muamelat Memuru, Tescil Şefi`ne doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık-üstlük ilişkisi yoktur.
4. Yetkinlikler:

"Personel Yetkinlik Değerlendirme Formu"nda tanımlanmıştır.

 Bilgi Teknolojileri Sorumlusu

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Kurumda bilgi güvenliği ile ilgili önlemleri almak.
 • Bilgi güvenliği acil durumlara müdahale etmek bilgi işlem tedarikçisi ile iletişime geçmek.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili olayları kaydetmek, üst yönetime bildirmek.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yeniliklerden diğer personeli haberdar etmek.
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili dış kaynaklı dokümanları takip ederek değişiklik durumunda Kalite Yönetim temsilcisine haber vermek.
 • Bilgi Teknolojileri alt yapısında bulunan donanımların Bakım Talimatı`na uygun olarak bakımlarını yapmak/yapılmasını sağlamak,
 • ATB bilgisayar ve destek ekipmanlarını çalışır durumda tutmak, çıkan problemlere müdahale etmek/edilmesini sağlamak,
 • Bilgisayar ve destek ekipmanlarının bakım talimatları ve bakım planlarını hazırlamak,
 • Bilgi Güvenliği Risk Analizi`ni yapmak/yaptırmak, gerekli tedbirleri alarak riskleri ortadan kaldırmak,
 • ATB çalışanlarının bilgisayar ve yazılımların kullanımı ile ilgili eğitilmesini sağlamak,
 • Akreditasyon sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan istatistiki analizleri yapmak ya da analizler için görevlendirilen personele destek vermek,
 • Yazılım veritabanlarının ve kritik öneme sahip yazışmaların düzenli olarak yedeklerini almak,
 • Bilgi-İşlem alt yapısı satın alma faaliyetlerinde teknik şartnameleri hazırlamak, teklifleri toplamak, teklifleri teknik yeterlilik açısından değerlendirmek ve Genel Sekreter onayına sunmak,
 • Onaylanmış satın alma tekliflerinin satın almasını gerçekleştirmek, satın alınan ürünleri teknik yeterlilik açısından kontrol edip onayını vermek, uygun olmayan ürünlerin iadesini sağlamak,
 • İşe yeni başlayan personeli ATB Bilgisayar Kullanım Politikası hakkında bilgilendirmek, gerekli eğitimleri vermek,
 • Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,
 • Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak,
 • Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,
 • Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,
 • Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

3. Üst-Ast İlişkileri:
Bilgi Teknolojileri Sorumlusu, Genel Sekretere doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık-üstlük ilişkisi yoktur.
4. Yetkinlikler:

"Personel Yetkinlik Değerlendirme Tablosu"nda tanımlanmıştır.

 Muhasebe Memuru Veznedar

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Tahsil ve tediye işlemlerini gerçekleştirmek, ilgili muhasebe programına işlemek, günlük kasa işlemlerini gerçekleştirip muhasebeleştirerek, kasa raporu ve makbuz listesini oluşturmak, arşivlemek.
 • Muhasebe evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve arşivlenmesi yapmak.
 • Bankalarda ve tüm resmi dairelerde Borsamızın tüm ödeme ve tahsilâtlarını gerçekleştirmesinde Muhasebe Şefine yardımcı olmak.
 • Üye aidat borç tebligatlarının gönderilmesinde Muhasebe Şefine yardımcı olmak.
 • Avanslı çalışan üyelerin ön muhasebe işlemlerini gerçekleştirerek muhasebeleştirmek.
 • Avanslı çalışan üyelerin cari hesaplarının takibini yapmak, üyelerin cari ekstrelerini takip etmek ve üyelere bildirmek.
 • Beyanname bordro ve bildirimlerinin hazırlanmasında muhasebe şefine yardımcı olmak.
 • Genel Sekreter ve Muhasebe Şefi tarafından verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek.

3. Üst-Ast İlişkileri:
Muhasebe Memuru – Veznedar, Muh. Per. İd. İşl. Şefine doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık-üstlük ilişkisi yoktur.
4. Yetkinlikler:

"Personel Yetkinlik Değerlendirme Tablosu"nda tanımlanmıştır.

 Proje Memuru

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu" nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Borsa organları, üyeleri ve Genel Sekreterin isteği doğrultusunda çeşitli konularda araştırmalar yapmak ve bu araştırmalara yönelik raporlar hazırlamak.
 • AB, Kalkınma Ajansı, İŞKUR, TÜBİTAK vb. kuruluşlara yönelik Hibe Projeleri hazırlanması, yürütülmesi ve raporlanması işlerini yürütür.
 • Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

3. Üst-Ast İlişkileri:
Proje Memuru, Genel Sekretere doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık-üstlük ilişkisi yoktur.
4. Yetkinlikler:

"Personel Yetkinlik Değerlendirme Tablosu"nda tanımlanmıştır.

 Makam Şoförü

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Üstlerinin verdiği görevleri kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde eksiksiz ve zamanında yerine getirmek
 • Trafik kurallarına uymak, yol güzergâhını önceden belirlemek
 • Aracın bakım, onarımından ve temizliğinden sorumlu olmak
 • Kılık kıyafet kurallarına uygun olarak göreve hazır bulunmak
 • Göreve çıkarken görev kâğıdı hazırlamak
 • Kasko, sigorta, vergi vb. zamanları takip etmek

3. Üst-Ast İlişkileri:
Şoför, Muh. Per. İd. İşl. Şefi` ne doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık-üstlük ilişkisi yoktur.
4. Yetkinlikler:

 • "Personel Yetkinlik Değerlendirme Tablosu"nda tanımlanmıştır.

                                                 
 

 Özel Güvenlik

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Üstlerinin verdiği görevleri kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde eksiksiz yerine getirmek
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanununa göre sair görevleri yerine getirmek
 • Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
 • Borsanın çalışma saatleri içerisinde güvenliğini sağlamak
 • Kamera sistemi ile binanın kontrolünü
 • Mesai saatleri içerisinde Binaya giren çıkanları takip etmek
 • Borsamız demirbaş ve diğer makine ekipmanlarına sahip çıkmak.

3. Üst-Ast İlişkileri:
Özel güvenlik görevlisi, Muh. Per. İd. İşl. Şefi` ne doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık-üstlük ilişkisi yoktur.
4. Yetkinlikler:

"Personel Yetkinlik Değerlendirme Tablosu"nda tanımlanmıştır.

 Hizmetli

1. Vekâlet Durumu:
"Personel ve Vekalet Tablosu"nda belirtilen borsa çalışanlarından biri vekalet eder.
2. Yetki ve Sorumluluklar:

 • Üstlerinin verdiği görevleri kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde eksiksiz ve zamanında yerine getirmek
 • Borsa idare binasını temiz tutmak
 • İçecek hazırlamak ve servis etmek
 • Mutfak ve temizlik malzemesi eksiklerini belirlemek ve talep etmek

3. Üst-Ast İlişkileri:
Hizmetli, Muh. Per. İd. İşl. Şefi` ne doğrudan bağlı bir görev konumudur. Diğer birimler ile astlık-üstlük ilişkisi yoktur.
4. Yetkinlikler:

 • En az ilkokul mezunu olmak.

Üye Giriş Paneli


  Şifremi Unuttum

Personel & Yönetici Girişi


  Şifremi Unuttum

Etkinlik Takvimi

Ocak Şubat 2019
Pzt. Sa. Çar. Per. Cu. Cmt. Pz.
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10